Her finner du en liten innføring i styrearbeid som samtidig gir et bilde av innhold i Styreplan

Styrearbeid bør planlegges.

Å lage en årsplan for styret innebærer å planlegge og beslutte styrets arbeidsplan.
Spørsmål som inngår i denne prosessen er:

Hvilken tidshorisont/periode skal arbeidet planlegges for?
Hvilke funksjoner skal styret ivareta (kontroll, strategi, nettverk)?
Hvilke temaer skal styret behandle og prioritere?
Hvor ofte/når i perioden skal det enkelte tema behandles?
Hvor ofte skal styret ha møter?
Hvor lange skal styremøtene være?
Hvor skal styremøter avholdes?
Hvem skal delta i styremøtene?
Hvem utarbeider agenda?
Hvem sender ut innkallinger?
Hvem skal motta innkalling til styremøter (i tillegg til styremedlemmer)?
Hvordan skal rapportering av forfall og innkalling av varamedlemmer foregå?
Hvilke saksdokumenter skal forelegges styret til den enkelte styresak/tema?
Når skal saksdokumenter være tilgjengelig for styret?
Hvordan skal kommunikasjon og informasjonsflyt være før møtet (før og etter innkalling)?
Hvem skriver protokoller/referat?
Skal protokollutkast godkjennes av styrets leder?
Hvem skal signere styreprotokollen?
Når skal protokollen signeres?
Skal styreprotokollene signeres elektronisk?
Hvordan skal styrets vedtak følges opp?
Er det andre enn styret og daglig leder som skal ha tilgang til styredokumentasjon?
Skal revisor ha tilgang til Styreplan?

Styrets møtefrekvens og -form

Styret bør ta stilling til hvor ofte de skal avholde møter. Møtefrekvensen vil avhenge av lovkrav, hvilken rolle styret skal ha, hvilke tema styret skal behandle i løpet av årsplanen, samt hvilket stadium organisasjonen befinner seg i (etablering, vekst, o.s.v.). I dag kan det være en fordel også å ta stilling til møteform.

Styreinstruks

Noen selskaper skal etter loven ha styreinstruks. Alle andre selskaper bør ha styreinstruks. Kontakt oss for en styreinstruks som er tilpasset praktisk styrearbeid i Styreplan.
Var denne artikkelen nyttig?
Avbryt
Tusen takk!